การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ด้วยวิธีสอนแบบ  CRIC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน 

ผู้ศึกษาค้นคว้า  :   นางดรุณี  ดอนศรีจันทร์

 

ปีที่ศึกษา   2550

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  ดังนี้
        1.
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยวิธีสอนแบบ  CIRC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน
          2.
 
เพื่อวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยวิธีสอนแบบ  CIRC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน
      
 
นักเรียนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  จำนวน 1  ห้องเรียน จากห้องเรียน  6  ห้องเรียน 
       
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

        ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษอังกฤษ  แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
            ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และ t-test for Dependent Sample
            ผลการศึกษาพบว่า
   
                จากการศึกษาค้นคว้า  ด้วยวิธีสอนแบบ  CIRC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน  สรุปได้ดังนี้
                1.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  หลังจากได้รับการสอนอ่าน
|ด้วยวิธีสอนแบบ  CIRC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ  1
                2.  นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หลังจากได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอนแบบ 
CIRC  ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ  2

Text Box: HOME
d